Указания за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на дейността по вътрешен одит за 2021 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

 

В изпълнение на чл. 48, ал. 2, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), министърът на финансите утвърди Указания за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на дейността по вътрешен одит за 2021 г. (Указанията).

Задължени да прилагат Указанията са организациите от публичния сектор с изградени звена за вътрешен одит, попадащи в обхвата на чл. 12 от ЗВОПС, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата.

В изпълнение на функциите си по наблюдение и координация, регламентирани в чл. 13, ал. 4 от ЗВОПС, ръководителите на звената за вътрешен одит е необходимо да изпратят Указанията на звената за вътрешен одит в организациите, чиито ръководители са разпоредители с бюджет от по-ниска степен, в търговските дружества и в държавните предприятия по чл. 12, ал. 2, т. 6 – 8 и чл. 12, ал. 6 от ЗВОПС. Информацията за одитните ангажименти, изпълнени от звената за вътрешен одит в тези организации, се представя на ръководителя на организацията – първостепенен разпоредител с бюджет/упражняващ правата на собственост на капитала (принципал), който ги изпраща на министъра на финансите.

Информация за изпълнените одитни ангажименти по приоритетната област, се изпраща на министъра на финансите в едномесечен срок от приключването на ангажимента.

Указанията са публикувани в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит, раздел: Документи/Методология/Вътрешен одит.

 

С пожелание за здраве и спорна работа!

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

18.11.2020 г.