Плащане на такса за издаване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор" и получаване на сертификат

О Б Я В Л Е Н И Е

за плащане на такса за издаване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор” от лицата, успешно издържали изпита по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, проведен на 31 октомври 2020 г. и получаване на сертификат


На основание чл. 53, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), чл. 51, ал. 1 от Наредба Н-9 от 10.06.2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ и чл. 40, ал. 2 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, лицата, успешно издържали изпита, проведен на 31.10.2020 г., следва да заплатят такса в размер на 3.00 /три/ лева за издаване на сертификат.

В тази връзка уведомяваме всички лица, успешно издържали изпита за придобиване на сертификат “вътрешен одитор в публичния сектор“, за следното:

Сертификатите могат да се получават лично или чрез упълномощено лице в периода от 16.11.2020 г. до 11.12.2020 г., между 14.00 и 16.00 ч. в приемната на Министерството на финансите, след представяне на документ за самоличност (пълномощно) и документ за платена държавна такса.

Начин на плащане: в брой в касата на Министерство на финансите - стая 16, всеки работен ден от 16.11.2020 г. от 14.00 до 16.00 часа или по банков път по посочената по-долу сметка:

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN: BG35 BNBG 9661 3000 1484 01

BIC КОД: BNBGBGSD

 

На платежния документ трябва да се посочи:

  • основание за плащане на таксата - за издаване на сертификат “вътрешен одитор в публичния сектор“;

  • трите имена на получателя на сертификата.

За справки: тел. 9859 2352, 9859 2355 и 9859 5251 – дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит”.

Извън посочения срок, сертификатите могат да се получават след предварително обаждане на тел. 02 9859 2351.

Достъпът до сградата на Министерството на финансите ще се осъществява при спазване на правилата за пропускателния режим и въведените противоепидемични мерки за закрити обществени места.

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


12.11.2020 г.