Провеждане на десето присъствено обучение по проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в хода на изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“ дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите организира десетото предвидено по проекта обучение, с участието на вътрешни одитори и лица на ръководни длъжности в публичния сектор. Обучението ще се проведе на 22 октомври 2020 г. в гр. София, хотел „Парк хотел Витоша“. На участниците ще бъдат представени новите моменти в Наръчника за вътрешен одит.

Бихме искали да Ви уверим, че както досега, при провеждане на обучението ще бъдат взети всички необходими противоепидемични мерки за закрити обществени места, в съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването и Указанията за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, издадени от Министерството на туризма. Хотел „Парк хотел Витоша“ гарантира, че прилага всички мерки за работа в условия на риск от разпространение на COVID-19.


        Прилагаме списък на лицата, потвърдени за участие в обучението.


        Благодарим Ви за проявения интерес и до скоро!


 Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


 

Проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд21.10.2020 г.