Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор


Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 88 от 13 октомври 2020 г. е обнародвано  ПМС 276 от 8 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с Постановление № 24 на Министерския съвет от 2017 г. 


Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“
13.10.2020 г.