Провеждане на седмо присъствено обучение по проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

 

        Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в хода на изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“ дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите организира третото предвидено по проекта обучение в страната с целева група финансови контрольори и лица на ръководни длъжности в публичния сектор. Обучението ще се проведе на 24-25 септември 2020 г. в гр. Девин, СПА Хотел „Персенк", община Девин, област Смолян. На участниците ще бъдат представени актуализираните указания в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор, в т.ч. указанията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор.

        Отново искаме да Ви уверим, че както досега, при провеждане на обучението ще бъдат взети всички необходими противоепидемични мерки за закрити обществени места, в съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването и Указанията за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, издадени от Министерството на туризма. СПА Хотел „Персенк" също гарантира, че прилага всички мерки за работа в условия на риск от разпространение на COVID-19.

        В следствие на обявената епидемична обстановка и предвид необходимостта от спазване на мерките за социална дистанция и капацитета на местата за настаняване, възможността за включване в обучението е ограничена. В тази връзка прилагаме списък на лицата, потвърдени за участие в обучението.

        Благодарим Ви за проявения интерес и ще Ви очакваме!

 Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

 

 

Проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


18.09.2020 г.