Списък на информационните източници за подготовка за изпита за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор"


С П И С Ъ К

 

на информационните източници за подготовка за изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор”


Източници в областта на вътрешния одит

    1. Закон за вътрешния одит в публичния сектор (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г. в сила от 01.01.2020 г.);

    2. Международни стандарти за професионална практика по вътрешен одит, съгласно §1, т. 8 от Допълнителната разпоредба на Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

    3. Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност;

    4. Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор;

    5. Наръчник за вътрешен одит. (утвърден със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г. на министъра на финансите).


Източници в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор

    1. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор (изм., обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.);

    2. Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

    3. Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България 2018 г. - 2020 г. (приета с РМС № 683 от 8.11.2017 г.);

    4. Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол (утвърдени със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г. на министъра на финансите);

    5. Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор (утвърдени със Заповед № ЗМФ 601/ 09.07.2019 г. на министъра на финансите);

    6. Указания за управление на риска в организациите от публичния сектор (утвърдени със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г. на министъра на финансите);

    7. Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор (утвърдени със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г. на министъра на финансите);

    8. Указания за последващи оценки на изпълнението в организациите от публичния сектор (утвърдени със Заповед № ЗМФ 184/06.03.2020 г. на министъра на финансите).

 

Други източници

 1. Закон за администрацията;

 2. Закон за държавната финансова инспекция;

 3. Закон за държавния служител;

 4. Закон за местното самоуправление и местната администрация;

 5. Закон за обществените поръчки;

 6. Закон за публичните финанси;

 7. Закон за Сметната палата;

 8. Закон за счетоводството;

 9. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

 10. Търговски закон – Глава девета „Търговец - публично предприятие“;

 11. Закон за публичните предприятия;

 12. Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия

   13. Наредба Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.).

31.08.2020 г.