Обявление за датата на провеждане на изпит за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор" през 2020 г. и условията за подаване на документи за кандидатстване


О Б Я В Л Е Н И Е

 

за датата на провеждане на изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ през 2020 г. и условията за подаване на документи за кандидатстване


Министерството на финансите, на основание Наредба № Н-9 от 10.06.2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ на министъра на финансите (Наредбата), обявява датата и начинът за провеждане на изпита за 2020 г. и условията за подаване на документи за кандидатстване, както следва:

Изпитът ще се проведе на 31 октомври 2020 г. (събота) чрез решаване на тест в електронен вариант чрез електронна система.

Във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с разпространението на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, в деня на провеждане на изпита за допуснатите кандидати, на които няма възможност да бъде осигурено място за решаване на теста в електронен вариант, предвид необходимостта от спазване на мерките за физическа дистанция и капацитета на залите, по същото време ще бъде осигурена възможност за решаване на теста на хартиен носител, в съответствие с чл. 3, ал. 3 от Наредбата. В тази връзка разпределението по зали на допуснатите до изпита кандидати ще се осъществи по азбучен ред, като след запълване на местата в залите за решаване на теста в електронен вариант, останалите кандидати ще бъдат настанени в зали, където изпитът ще бъде положен на хартиен носител.

Обявлението за датата и начинът на провеждане на изпита са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите (път за достъп: https://www.minfin.bg/bg/1460 Начало > ИСФУКВО > Сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ > Изпитна сесия месец октомври 2020 г.) и в ИСФУКВО (път за достъп: Сертифициране на ВО в ПС > Информация и Сертифициране на ВО в ПС > Обявление и информационни източници).

Кандидатите за участие в изпита следва да извършат регистрация в модул „Сертифициране на вътрешни одитори в публичния сектор(модул СВОПС), част от Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО), чрез която ще получат постоянен достъп до своя потребителски профил. Достъпът до ИСФУКВО и модул СВОПС се осъществява чрез интернет страницата на Министерството на финансите (https://fukvopublic.minfin.bg/Home/Login). Регистрацията в модул СВОПС се извършва еднократно и предоставя възможност на кандидатите за участие в изпита да подадат съответните документи за участие във всяка изпитна сесия, до момента на успешно положен изпит.

За участие в изпита е необходимо кандидатите да подадат, чрез своя потребителски профил в модул СВОПС, електронно заявление, към което задължително прилагат:

 • сканирано копие на попълнена и подписана декларация за придобито висше образование (приложение № 1 от Наредба № Н-9 от 10.06.2019 г.);

 • сканирано копие на документ за платена държавна такса по чл. 53, ал. 2 от ЗВОПС за явяване на изпит. Документът трябва да съдържа следния текст „такса по чл. 53, ал. 2 от ЗВОПС за явяване на изпит“. Размерът на таксата е 40 (четиридесет) лева, съгласно чл. 40, ал. 1 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси. Сумата за държавната такса за явяване на изпит може да се внесе в брой в касата на Министерството на финансите (стая 16) между 14.00 и 16.00 часа или по банков път по посочената по-долу сметка:

   

   

  МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

  ГР. СОФИЯ,

  УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ № 102

  EИК: 000695406

  МОЛ: КИРИЛ АНАНИЕВ

  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

  IBAN: BG35 BNBG 9661 3000 1484 01

  BIC КОД: BNBGBGSD

   

  Предвид удължения срок на обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, препоръчително е кандидатите за участие в изпита да заплащат държавната такса за явяване на изпит по банков път. Заплащането на държавната таксата в касата на Министерството на финансите се осъществява при спазване на правилата за пропусквателния режим в сградите на Министерството на финансите и при спазване на въведените противоепидемични мерки за закрити обществени места.  

 • Кандидати с увреждания, които не могат самостоятелно да попълват отговорите от теста, отбелязват това обстоятелство в заявлението, като освен горепосочените документи, прилагат и сканирано копие на документ, удостоверяващ съответното увреждане.

  Краен срок за попълване на заявлението и подаване на документите, съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата: най-късно до 9 септември 2020 г. (включително).

  Кандидатите за участие в изпита ще бъдат уведомени за статуса си на „допуснат“/“недопуснат“ до изпита в потребителския си профил в модул СВОПС до 23 септември 2020 г. (включително).

  Информация за мястото на провеждане на изпита и разпределението на кандидатите по зали ще бъде достъпна в индивидуалните потребителски профили на кандидатите в модул СВОПС най-късно до 23 октомври 2020 г. (включително).

  Списъкът на информационните източници за подготовка за изпита е обявен на общодостъпно място в сградата на Министерството на финансите (на таблото за обяви на входовете откъм ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Г. Бенковски”) и на интернет страницата на министерството (път за достъп: https://www.minfin.bg/bg/1460 Начало >ИСФУКВО >Сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ >Изпитна сесия месец октомври 2020 г.), както и в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (път за достъп: Сертифициране на ВО в ПС > Информация и Сертифициране на ВО в ПС > Обявление и информационни източници).

  Цялостна информация за процедурата за провеждане на изпита се съдържа в Наредба № Н-9 от 10.06.2019 г. Ръководството за работа с модул СВОПС е достъпно в ИСФУКВО, чрез избор на бутон „Помощ“ на следния адрес: https://fukvopublic.minfin.bg/Public/NewsList?type=2

  За справки: тел. 02 9859 2352, 02 9859 2355 и 02 9859 2351 – дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит”.


31.08.2020 г.