На вниманието на кандидатите за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“

Уважаеми кандидати за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“,

Във връзка с предстоящото провеждане на изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ през 2020 г., обръщаме внимание на лицата, извършили вече регистрация в модул „Сертифициране на вътрешни одитори в публичния сектор(СВОПС) да прегледат въведените от тях данни в профилите си и при необходимост своевременно да ги актуализират. Лицата, които желаят да се явят на изпита, но нямат все още регистрация в модул СВОПС могат да я направят на следния адрес: https://fukvopublic.minfin.bg/Home/Login

Датата и начинът на провеждане на изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ за 2020 г. ще бъдат публикувани до края на месец август на интернет страницата на Министерство на финансите (път за достъп: Начало > ИСФУКВО > Сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ > Изпитна сесия месец октомври 2020 г.) и в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (път за достъп: Сертифициране на ВО в ПС > Информация и Сертифициране на ВО в ПС > Обявление и информационни източници).


Заявления за участие в изпита ще могат да се подават единствено и само електронно чрез модул СВОПС след публикуване на обявлението за датата на провеждане на изпита и при спазване на изискванията, регламентирани в Наредба № Н-9 от 10.06.2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“.


Поздрави и бъдете здрави!

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


26.08.2020 г.