НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ/ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Уважаеми колеги,

            Във връзка с поддържане на актуална публична информация за звената за вътрешен одит в организациите от публичния сектор в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО), моля ръководителите на звената за вътрешен одит/вътрешните одитори да извършат преглед на представената от тях информация в ИСФУКВО и при настъпила промяна да изпратят в дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ актуална справка за структурата и числеността на ЗВО на адрес: [email protected].

            Обръщаме внимание, че при промяна в структурата и числеността на ЗВО информацията следва да бъде изпратена своевременно в дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“.

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


06.08.2020 г.