Проведено четвърто присъствено обучение по проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

В изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите проведе на 8 юли 2020 г. в гр. София, в хотел „Метрополитънчетвъртото планирано обучение по проекта. Участие взеха 46 лица, в т.ч. финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от публичния сектор, на които бяха представени актуализираните указания в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор, с акцент и върху указанията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор. Организацията и дисциплината при всички проведени до момента обучения беше на много високо ниво спазвайки всички противоепидемични мерки. След оживени дискусии, участниците в обучението споделиха, че представената тема е  изключително полезна за тях, както и предоставената им възможност за обмен на добри практики, дискусии и споделяне на опит. Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ изразява благодарност към присъствалите колеги за отговорното и професионално поведение в обучението.

С изключително удовлетворение бихме искали да споделим, че на проведените до момента четири обучения по проекта, взеха участие 196 лица от организациите от публичния сектор, в т.ч. ръководители на звена за вътрешен одит и вътрешни одитори, финансови контрольори и лица на ръководни длъжности, на които се представиха актуализираните указания в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор, в т.ч. указанията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор.

Първото обучение беше насочено за вътрешни одитори и лица на ръководни длъжности и се проведе в к.к. Слънчев бряг. По-голямата част – 75% от участващите, бяха представители от общините, 20% от корпоративния сектор и 5% от централната администрация. Съотношението между присъстващите лица беше 53% вътрешни одитори и 47% лица на ръководни длъжности, в т.ч. зам. кметове и секретар на община.

Проведоха се и три обучения с целева група финансови контрольори и лица на ръководни длъжности в организациите от публичния сектор - от тях две в гр. София и едно в гр. Поморие. На първото събитие за финансови контрольори и лица на ръководни длъжности присъстваха представители изцяло на Централната администрация. Преимуществено – 53% от тях, бяха от министерства, 29% от организации, първостепенни разпоредители с бюджет, а останалите 18% - от второстепенни разпоредители с бюджет. По-голямата част – 94% от лицата, бяха финансови контрольори, а останалите 6% - лица на ръководни длъжности. Второто събитие, предвидено за същата целева група се проведе в гр. Поморие, като 72% от участниците бяха от общините, 14% от организации, второстепенни разпоредители с бюджет, 4% от участниците бяха представители на организации от по-ниска степен и 10% от корпоративния сектор. Отново по-голямата част – 78% от присъстващите лица, бяха финансови контрольори, а 22% - лица на ръководни длъжности.

Третото обучение се проведе отново в гр. София, като 57% от участниците бяха представители на организации, първостепенни разпоредители с бюджет, 35% от участниците бяха от организации, които са второстепенни разпоредители с бюджет, 2% от участниците бяха от министерства и 3% от корпоративния сектор. Преимуществено – 63% от присъствалите, бяха финансови контрольори, а 37% – лица на ръководни длъжности.

Като цяло прави впечатление, че новите указания все още не са достатъчно популяризирани на всички нива в публичния сектор, респ. продължава наслоената традиция те да се реферират единствено към вътрешните одитори и финансовите контрольори. Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ изразява принципно желание да продължи провеждане на професионални срещи с колеги от публичния сектор и след приключване на проекта в края на годината, като по този начин да подпомогне съответните ръководители при прилагането на утвърдената методология по най-правилния и ефикасен начин.

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ благодари на всички участници в проведените обучения за позитивното отношение, високия професионализъм и активното участие в дискусиите. Благодарим също така за разбирането, че в следствие на обявената епидемична обстановка и необходимостта от спазване на мерките за социална дистанция, не успяхме да включим всички желаещи в обученията. Надяваме се, че нашите ползотворни партньорски отношения ще продължат и в бъдеще, за да реализираме успешно още много съвместни инициативи.

В изпълнение на горепосочения проект дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ ще стартира следващите планирани по проекта обучения през месец септември 2020 г. Целевите групи отново ще бъдат ръководителите на звена за вътрешен одит и вътрешните одитори в организациите от публичния сектор, финансовите контрольори и лицата на ръководни длъжности в организациите от публичния сектор. За участие в обученията, ще бъдат изпратени покани, като дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ при определяне на участниците ще вземе предвид и лицата, които са заявили желание за участие, но поради ограничения капацитет на местата за настаняване, не са били включени в предишните обучения.

 

Благодарим Ви за проявения интерес и ще Ви очакваме през септември!

 

                                                                                                                      Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

 

Проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


09.07.2020 г.