Стартиране на четвърто присъствено обучение по проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

 

С удовлетворение Ви информираме, че на 02 - 03 юли 2020 г. в гр. Поморие, хотел „Гранд Хотел Поморие“, се проведе третото обучение предвидено по проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. В обучението взеха участие 50 лица, в т.ч. финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от публичния сектор, на които бяха представени актуализираните указания в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор.  Както и при проведените до момента обучения и това премина при много добра организация и дисциплина, както и при спазване на всички противоепидемични мерки. След оживени дискусии, участниците в обучението споделиха, че представената тема е била изключително полезна за тях, като оценяват и  предоставената им възможност за обмен на добри практики, дискусии и споделяне на опит. Дирекция МКВО изразява благодарност към присъствалите колеги за отговорното и професионално поведение в обучението.

В изпълнение на горепосочения проект, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ организира четвърто обучение по проекта, което ще се проведе на 8 юли 2020 г. в гр. София, хотел „Метрополитън“, бул. „Цариградско шосе“ № 64, с участието на финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от публичния сектор. На участниците ще бъдат представени актуализираните указания в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор, в т.ч. указанията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор.

Бихме искали да Ви уверим, че както досега, при провеждане на обучението ще бъдат взети всички необходими мерки, в съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването и Указанията за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, издадени от Министерството на туризма. Хотел „Метрополитън“, гарантира, че прилага всички мерки за работа в условия на риск от разпространение на COVID-19.

В следствие на обявената епидемична обстановка и предвид необходимостта от спазване на мерките за социална дистанция и капацитета на местата за настаняване, възможността за включване в обучението е ограничена. В тази връзка прилагаме списък на лицата, потвърдени за участие в обучението.

Обръщаме внимание, че при провеждането на следващо обучение с целева група - финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от публичния сектор, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ ще включи приоритетно лицата, които са заявили желание за участие, но поради горепосочените причини не са включени в обучението.

Благодарим Ви за проявения интерес и ще Ви очакваме!

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

 

Проект  № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 


06.07.2020 г.