Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2019 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

С Решение № 436 от 3 юли 2020 г. Министерският съвет прие Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за 2019 г. Докладът е публикуван и в раздел „Документи“, секция „Методология“/“Финансово управление и контрол“ и в секция „Методология“/„Общи“.


Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

06.07.2020 г.