Стартиране на трето присъствено обучение по проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

 

Бихме желали да Ви съобщим, че на 26 юни 2020 г. в гр. София, хотел „Метрополитън“, се проведе второто обучение предвидено по проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. В обучението взеха участие 34 лица, в т.ч. финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от публичния сектор, на които бяха представени актуализираните указания в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор.  Обучението премина при много добра организация и дисциплина, както и при спазване на всички противоепидемични мерки. Дирекция МКВО изразява благодарност към присъствалите колеги за отговорното и професионално поведение в обучението.

В изпълнение на горепосочения проект, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ организира трето обучение по проекта, което ще се проведе на 02 - 03 юли 2020 г. в гр. Поморие , хотел „Гранд Хотел Поморие“, ул. "Проф. Стоянов" №5, с участието на финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от публичния сектор. На участниците ще бъдат представени актуализираните указания в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор, в т.ч. указанията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор.

Бихме искали да Ви уверим, че както досега, при провеждане на обучението ще бъдат взети всички необходими мерки, в съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването и Указанията за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, издадени от Министерството на туризма. Хотел „Гранд Хотел Поморие“ гарантира, че прилага всички мерки за работа в условия на риск от разпространение на COVID-19.

В следствие на обявената епидемична обстановка и предвид необходимостта от спазване на мерките за социална дистанция и капацитета на местата за настаняване, възможността за включване в обучението е ограничена. В тази връзка прилагаме списък на лицата, потвърдени за участие в обучението.

Обръщаме внимание, че при провеждането на следващо обучение с целева група - финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от публичния сектор, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ ще включи приоритетно лицата, които са заявили желание за участие, но поради горепосочените причини не са включени в обучението.

Благодарим Ви за проявения интерес и ще Ви очакваме!

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

 

Проект  № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


30.06.2020 г.