Стартиране на второ присъствено обучение по проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“


Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в хода на изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“ на 18 и 19 юни 2020 г. в хотел „Роял Палас Хелена Парк“, к.к. Слънчев бряг, се проведе първото предвидено по проекта обучение в страната, с участието на ръководители на звена за вътрешен одитвътрешни одитори и лица на ръководни длъжности в публичния сектор. На участниците в обучението бяха представени актуализираните указания в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор.  Обучението премина при много добра организация и дисциплина, както и при спазване на всички противоепидемични мерки. Участниците изразиха мнение, че изнесената тема е била изключително полезна за тях, предоставена им е била и възможност за обмен на добри практики, дискусии и споделяне на опит. Дирекция МКВО изразява своята благодарност към присъствалите колеги от общини и корпоративен сектор за отговорното и професионално поведение в обучението.

В изпълнение на горепосочения проект, Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ организира второто обучение по проекта. Обучението ще се проведе на 26 юни 2020 г. в гр. София, хотел „Метрополитън“, бул. „Цариградско шосе“ № 64, с участието на финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от публичния сектор. На участниците ще бъдат представени актуализираните указания в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор, в т.ч. указанията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор.

Бихме искали да Ви уверим, че както досега, при провеждане на обучението ще бъдат взети всички необходими мерки, в съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването и Указанията за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България, издадени от Министерството на туризма. Хотел „Метрополитън“ гарантира, че прилага всички мерки за работа в условия на риск от разпространение на COVID-19.

В следствие на обявената епидемична обстановка и предвид необходимостта от спазване на мерките за социална дистанция и капацитета на местата за настаняване, възможността за включване в обучението е ограничена. В тази връзка прилагаме списък на лицата, потвърдени за участие в обучението. Поради запълването на местата за участие в обучението в петък (26 юни 2020 г.), в приложения списък са включени и резервни участници. Същите ще бъдат уведомени персонално до четвъртък за участие, ако някой от горепосочените участници междувременно се откаже или не може да присъства по обективни причини.

Обръщаме внимание, че при провеждането на следващо обучение с целева група - финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от публичния сектор, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ ще включи приоритетно лицата, които са заявили желание за участие, но поради горепосочените причини не са включени в обучението.

Благодарим Ви за проявения интерес и ще Ви очакваме!

 

                                                                                       Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

 

Проект  № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
22.06.2020 г.