Обучения по проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Министерството на финансите е бенефициент по административен договор № BG05SFOP001-2.010-0001-СО1/02.11.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) 2014 - 2020 г. Проектът е насочен към засилване и модернизиране на вътрешния контрол върху управлението и дейността на организациите от публичния сектор чрез повишаване на ефективността на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор и повишаване на качеството на вътрешния одит в публичния сектор. Целевите групи по проекта са вътрешните одитори в организациите от публичния сектор, финансовите контрольори, лицата на ръководни длъжности в публичния сектор, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите. При изпълнението на проекта е предвидено провеждането на 14 обучения на територията на страната с вътрешни одитори, финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от публичния сектор.

Подробна информация, във връзка с провеждането на обученията, ще намерите в прикачения файл.

 

Очакваме Ви!

Бъдете здрави!

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

02.06.2020 г.