ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Съгласно чл. 6а, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г - до отмяната на извънредното положение държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол.

Видно от горната дефиниция може да се приеме, че провеждането на заседания от разстояние, при осигурено пряко виртуално участие (конферентна връзка) при спазване изискванията за кворум, лично гласуване и собственоръчен подпис на протоколите от заседанията принципно не следва да се разглежда като неприсъствено заседание с неприсъствено вземане на решение, респ. не е в разрез с чл. 18, ал.7 от ЗВОПС.

Във връзка с гореизложеното са налице всички предпоставки одитните комитети да могат да изпълняват своите правомощия съгласно ЗВОПС.

 

С пожелание за здраве и късмет!

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит”!


08.05.2020 г.