ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЕБИНАРИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с настъпилата непредвидена епидемиологична обстановка и обявяване на извънредно положение в страната и отлагане на предвидените обучения в рамките на проекта по ОПДУ, насочени към наскоро актуализираната методология по ФУК и вътрешен одит в публичния сектор, на 28 и 30 април 2020 г. бяха организирани и проведени два уебинара, на които бяха представени  отделни аспекти на методологията по ФУК и по-специално дейностите по управлението на риска.

Уебинарите бяха проведени чрез онлайн видеоконферентна връзка „Zoom“ (www.zoom.us), като не може да не отчетем със задоволство факта, че за три дни беше заета предвидената бройка от 140 участници в двата уебинара. Прави впечатление, че и на двете провели се събития повече от половината колеги бяха от корпоративния сектор, което показва повишен интерес от страна на търговските дружества и държавните предприятия към елементите на вътрешния контрол, в т.ч. управлението на риска.

Отчитайки полезността и ефективността на тези форми на комуникация и споделяне на опит и нови знания, дирекция МКВО ще планира и други подобни събития по различни теми, като целта е те да станат константна форма занапред. В тях може да бъдат организирани групово решение на практически казуси по вътрешен одит и елементите на вътрешния контрол, представяне на иновативни добри практики от ЗВО или други служители в организациите от ПС. В тази връзка може да изпращате предложения за теми, които да бъдат подготвени и представени под формата на уебинар, организиран и проведен от наша страна. Предложенията си може да изпращате на следния ел. адрес: [email protected].

Видно от представената до момента методология, свързана с управлението на риска става ясно за нивото на материята и за големия обем от информация и литература, която следва да бъде усвоена от хората, които ще бъдат ангажирани като фасилитатори по управление на риска в организациите от ПС. В тази връзка обмисляме възможността за провеждане на специални сертификационни курсове, които ще дадат допълнителна увереност на ръководителите от публичния сектор, че техните служители, които са натоварени с организацията на управлението на риска имат базово ниво на съответните знания и компетентности.

За допълнителни въпроси или уточнения може да се обръщате към Валентин Бонев – началник на отдел „Методология на контрола“ в дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ на телефон 02/9859 5254, или на телефон 02/9859 2351.

 

Поздрави и бъдете здрави!

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


05.05.2020 г.