ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИТЕ РЕФОРМИ, СВЪРЗАН С ИЗГРАЖДАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОДИТНИ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнението на Стратегическа цел № 2 „Повишаване и стабилизиране качеството на вътрешния одит в организациите от публичния сектор“ на Стратегията за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода
2018 - 2020 г., дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите разработи проект по Програмата за подкрепа на структурните реформи, създадена с Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017. Проектът беше одобрен от Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия и се реализира успешно в периода 2019 - 2020 г. от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“. Целта на проекта беше да се подпомогне процеса по създаване и функциониране на одитните комитети в публичния сектор в България, предоставяйки експертни съвети и примери на добри практики относно проектирането и оперативната ефективност на дейността на одитните комитети.

За партньор по проекта беше избран Института по публична администрация на Ирландия, която като държава-членка на ЕС притежава разработена и функционираща система от одитни комитети в организациите от публичния сектор, както и много добър опит в тази област. В хода на изпълнение на проекта се проведоха три Мисии, две от които в България и една в Ирландия. Общата цел на посещенията бе да се обменят добри практики и да се предоставят експертни съвети, както и да се извърши анализ на съществуващия модел на одитните комитети в България.

Въз основа на анализа на дейността на одитните комитети в публичния сектор в България, ИПА-Ирландия представи окончателен доклад с обобщения и констатации. Заключението на експертите е подкрепено с обща информация, анализи и препоръки, които изтъкват здравата законодателна основа, на базата на която се създават одитните комитети. Анализирани са добри практики при функционирането на одитните комитети, въз основа на преглед на държави членки на ЕС, като от изготвения сравнителен анализ става ясно, че одитните комитети могат да изпълняват надзорна роля и да подпомагат осигуряването на добро управление в публичния сектор, когато са създадени с ясно определени функции и правила и се ползват с активна подкрепа от висшето ръководство.

В резултат на проведените срещи и направените анализи на процеса по създаването на одитните комитети, бяха направени следните обобщени изводи и препоръки:

  • Системата на одитните комитети е в начален стадий на реализиране. Организации, които все още не са приложили законодателството, трябва да го направят. Комитетите трябва да разработят ефективни начини за осигуряване на достатъчна увереност за всяка възложена законоустановена функция и принципите на най-добрите практики;

  • По-голямата част от членовете са външни за организацията. На практика обаче те са от публичната администрация. С разрастването на системата би било полезно да се създаде група от външни лица с опит в счетоводството, компютърната сигурност и други области;

  • Наредбата предвижда ръководителят да създава необходимите условия за функционирането на одитния комитет, като предоставя подходящи помещения, където да се провеждат срещи, и необходимото съдействие от персонала на организацията за административното и техническото обслужване на дейностите на комитета. Изглежда, че е необходимо да се приложи това на практика, тъй като обхванатите от прегледа комитети нямат подпомагане от секретариат;

  • По отношение на дейността на одитните комитети комуникацията със Сметната палата не е достатъчно развита. Трябва да се предприемат действия в тази посока;

  • Комитетите следва да изготвят годишен доклад, в който да са очертани резултатите от тяхната дейност. Екипът за преглед отбелязва, че това е спазено, но има нужда от повече работа по съдържанието на доклада;

  • Комитетът следва да прави преглед на своя мандат и ефективност поне веднъж годишно и да докладва резултатите на органа по назначаването.

Във връзка с резултатите от изпълнението на проекта, предстои да бъде изготвена и утвърдена методология – наръчник, който ще подпомага функционирането на одитните комитети в публичния сектор. Наръчникът ще съдържа образци на редица работни документи, които от една страна ще подпомогнат дейността на одитните комитети, а от друга страна ще спомогнат да се унифицира работата им като се прилага единен подход.

В дългосрочен план, дирекция МКВО ще продължава да организира и провежда годишни срещи за председателите и членовете на одитни комитети в публичния сектор, с цел споделяне на предизвикателства пред дейността и на добри практики. Ще се търсят възможности за провеждане на обучения и семинари относно създаването, дейността и отчитането на одитните комитети и своевременно ще бъде публикувана информация в ИСФУКВО. Ще се обмисли възможността за нормативни промени, свързани с изискването на по-широк кръг от знания и умения за членовете на одитните комитети.

С цел улеснен достъп ще се създаде допълнителна секция „Одитни комитети“, където ще бъдат поместени всички релевантни документи (нормативни, поднормативни, методология, добри практики) и новини. Предвид предизвикателствата, пред които се намират организациите от публичния сектор в България, които следва да съставят одитен комитет, методологията ще има голяма добавена стойност за по-нататъшното развитие на системата на одитните комитети.

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ отново изказва благодарност на всички, които се отзоваха на поканата за среща с екипа на ИПА – Ирландия и дадоха своите експертни мнения и предложения по поставените въпроси.

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

05.05.2020 г.