НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ – ПРБ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ЗА 2019 Г.

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Както вече Ви информирахме крайният срок за представяне на годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол беше удължен със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. до 30 април 2020 г.

Обръщаме внимание, че 1/3 от организациите-първостепенни разпоредители с бюджет все още не са стартирали процес по регистрация в модул „Годишно докладване“. Обобщените доклади за състоянието на системите за финансово управление и контрол и попълнения въпросник за самооценка следва да се изпращат на министъра на финансите единствено и само по електронен път чрез модул „Годишно докладване“. За докладите изпратени на хартия, чрез СЕОС, по имейл или по друг начин, различен от модул „Годишно докладване“, ще се приема, че не е изпълнено задължението за представяне на обобщения доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол. Достъпът до модул „Годишно докладване“ е възможен само до 30 април 2020 г.

След тази дата той се прекратява и за съответните организациите, които не са изпратили докладите си чрез модула, ще са налице предпоставки за налагане на административнонаказателни санкции.

 

С пожелание за здраве и късмет!

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит"


10.04.2020 г.