Удължаване на срока за представяне на годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. от ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че с § 32 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., само през 2020 г. сроковете по чл. 8, ал. 1 и чл. 20 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) се удължават с един месец.

Ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, ще могат да изпращат годишните доклади за състоянието на системите за финансово управление и контрол, по електронен път, чрез модул „Годишно докладване“, част от Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит, в срок до 30 април 2020 г.

След изтичането на този срок, достъпа до модул „Годишно докладване“ ще бъде прекратен и ще се счита, че организациите не са докладвали. Ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, представят в обозрим срок изготвения годишен доклад и въпросника за самооценка на ръководителя на вътрешния одит за становище относно съответствието на подадената информация с резултатите от извършената одитна дейност през отчетната година.

Отново Ви обръщаме внимание, че ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, следва да изпращат обобщения доклад за състоянието на системите за финансово управление контрол и попълнения въпросник за самооценка на министъра на финансите единствено и само чрез модул „Годишно докладване“. По отношение на докладите, изпратени на министъра на финансите по начин, различен от модул „Годишно докладване“ (на хартия, чрез СЕОС, по имейл и др.), ще се приема, че не е изпълнено задължението за представяне на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и ще се налагат съответните административнонаказателни санкции.

 

С пожелание за здраве и късмет!

 

                                                                                                     Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


24.03.2020 г.