На вниманието на ръководителите на организации-ПРБ – удължаване на срока за представяне на годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор за 2019 г. във връзка с динамично променящата се епидемична обстановка в страната

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

С наближаващия краен срок за представяне на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор и предвид влошената епидемиологична обстановка, Министерството на финансите направи предложение, чрез Закона за мерките по време на извънредното положение, само през 2020 г. сроковете по чл. 8, ал. 1 и чл. 20 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) да се удължат с един месец. Законопроектът ще бъде гласуван на второ четене утре - 20 март (петък).

Ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, ще могат да изпращат годишните доклади за състоянието на системите за финансово управление и контрол, по електронен път, чрез модул „Годишно докладване“, част от Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит, в срок до 30 април 2020 г.

След изтичането на този срок, достъпа до модул „Годишно докладване“ ще бъде прекратен и ще се счита, че организациите не са докладвали. Ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, представят в обозрим срок изготвения годишен доклад и въпросника за самооценка на ръководителя на вътрешния одит за становище относно съответствието на подадената информация с резултатите от извършената одитна дейност през отчетната година.

Измененията в ЗФУКПС предвиждат консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор да се изготви и внесе от министъра на финансите в Министерския съвет до 30 юни 2020 г., като този срок се отнася и за представянето на годишния доклад за финансовото управление и контрол от Висшия съдебен съвет на Народното събрание и на Сметната палата. Сметната палата ще представи годишния си доклад за състоянието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит и становищата по консолидирания доклад и доклада на Висшия съдебен съвет пред Народното събрание в срок до 31 юли 2020 г.

Пак във връзка с динамично променящата се епидемична обстановка в страната планираният за първото полугодие изпит за придобиване на сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор“ има висока вероятност да бъде отложен за второто полугодие. Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ ще Ви държи в течение за всички планирани или случващи се промени, както и до сега.

 

С пожелание за здраве и късмет!

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

19.03.2020 г.