Провеждане на обучения по Проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“ и отлагане на първите две обучения от 19 март и 2-3 април 2020 г. поради усложнената здравна обстановка


Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

В заключителната фаза на изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“ е предвидено провеждането на 14 обучения за вътрешни одитори, финансови контрольори и лица на ръководни длъжности в публичния сектор. Обученията ще се състоят в гр. София – 6 броя и 8 броя в страната при индикативен период април – ноември т.г.

Целта на обученията е да бъдат представени на участниците актуализирания Наръчник за вътрешен одит и актуализираните указания в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Предвид препоръките от страна на Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма относно ограничаването на масовите мероприятия (семинари, конференции, обучения и др. от подобно естество), планираните за месец март и началото на месец април обучения ще бъдат отложени за второто полугодие на 2020 г.

Следим обстановката в страната и при необходимост ще отложим и следващите две събития, насрочени за месец април. Надяваме се обстановката в страната скоро да се нормализира.

Подробна информация за провеждането на обученията ще намерите в прикачения файл. Допълнително през месец април ще бъде публикувана информация относно предстоящите събития.

Проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор" се изпълнява по договор № BG05SFOP001-2.010-0001-C01/02.11.2018 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

http://www.eufunds.bg/

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

09.03.2020 г.