Актуализирана методология по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

            Министерството на финансите е бенефициент по административен договор № BG05SFOP001-2.010-0001-СО1/02.11.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 г. за финансиране на проект № BG05SFOP001-2.010-0001 „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

            Във връзка с изпълнението на дейност 3 по проекта беше извършено актуализиране на методологията за вътрешен контрол, в т.ч. и за вътрешен одит. В изпълнение на дейността бяха разработени следните документи:

  1. Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол;

  2. Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор;

  3. Указания за управление на риска в организациите от публичния сектор;

  4. Указания за последващи оценки на изпълнението в организациите от публичния сектор;

  5. Наръчник за вътрешен одит.

           Документите са утвърдени със заповед на министъра на финансите № ЗМФ-184/06.03.2020 г., с която се отменят досега действащите Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, Указания за осъществяване на предварителен контрол, Насоки за въвеждането на управление на риска в организациите от публичния сектор и Наръчник за вътрешен одит.

 

Проект BG05SFOP001-2.010-0001 „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“ се изпълнява по административен договор № BG05SFOP001-2.010-0001-C01/02.11.2018 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

http://www.eufunds.bg/

 

 

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

09.03.2020 г.