На вниманието на ръководителите на организации-ПРБ – представяне на годишния доклад за дейността по вътрешен одит и годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Наближават крайните нормативно регламентирани срокове за годишното докладване за дейността по вътрешен одит - 10 март и за състоянието на системите за финансово управление и контрол – 31 март, като годишните доклади следва да се изпращат само и единствено чрез модул „Годишно докладване“, част от Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит. В тази връзка е необходимо своевременно да се уверите, че ръководителят на организацията притежава валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). 

В случай, че ръководителят на организацията не притежава валиден КЕП, издаден от доставчик на удостоверителни услуги, той може да упълномощи някой от заместниците си за подписването с КЕП на годишните доклади. Лицето, оторизирано да работи с модул „Годишно докладване“ следва да приложи освен електронно подписания доклад и заповедта за упълномощаване.

След изтичането на посочените срокове, достъпа до модул „Годишно докладване“ ще бъде прекратен и ще се счита, че заинтересованите организации не са докладвали!

Моля, обърнете внимание, че подписването с КЕП се извършва директно в средата на Adobe Acrobat Reader или Microsoft Office Word, без да се използват външни програмни средства, които генерират файлове с формат – p7s, който е непозволен за модул „Годишно докладване“.

Годишните доклади за дейността по вътрешен одит трябва да са подписани и от ръководителя на вътрешния одит. В случай, че в организацията няма назначен ръководител на вътрешния одит докладът се подписва от лицето, на което ръководителят на организацията е възложил изготвянето му. Когато ръководителят на вътрешния одит/вътрешният одитор не разполага с електронен подпис, подписва доклада собственоръчно, сканира го и файлът на сканирания доклад (във формат „.pdf“) се подписва с електронния подпис на ръководителя на организацията или упълномощеното от него лице.

Подробно указание относно начина и реда на електронно попълване и подаване на информация е публикувано в раздел „Помощ“ и в раздел „Насоки“ на модул „Годишно докладване“.


Дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит"

05.03.2020 г.