Провеждане на регулярна работна среща между ръководителите на звената за вътрешен одит от министерствата, други централни ведомства и дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

В изпълнение на функциите по координация и хармонизация на дейността по вътрешен одит в публичния сектор, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите организира работна среща по актуални въпроси в областта на вътрешния одит, на която каним ръководителите на звената за вътрешен одит от министерства и други централни ведомства.

Срещата ще се проведе на 28.02.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерството на финансите и ще се дискутират следните основни теми:

        Изпълнението на дейностите по проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, както и на проекта във връзка със създаването и функционирането на одитните комитети в организациите от публичния сектор“, финансиран от ЕС по Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020 г.;

             Последните промени в Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС);

        Практиката, свързана с изграждането и функционирането на одитните комитети в публичния сектор, съгласно ЗВОПС и Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с ПМС № 24 от 26 януари 2017 г.;

             Установени проблеми при работата на звената.

Искрено се надяваме срещата да премине в ползотворен ред и пълен формат. След нейното приключване ще публикуваме в резюме информация за резултатите от нея, както и основните въпроси, които са били поставени за допълнително обсъждане.

 

С пожелание за ползотворна работа!

                                              

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

10.02.2020 г.