Годишно докладване за дейността по вътрешен одит в търговските дружества и в държавните предприятия по чл. 12, ал. 2, т. 6-8 за 2019 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Във връзка с прилагане на процедурата за годишно докладване на дейността по вътрешен одит в търговските дружества и в държавните предприятия по чл. 12, ал. 2, т. 6-8 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), Ви уведомяваме, че наближава крайният срок за предоставяне на годишния доклад за дейността по вътрешен одит на звеното за вътрешен одит на органа, който упражнява правата на собственост. В съответствие с чл. 40, ал. 7 от ЗВОПС този срок е 31 януари 2020 г. Добра практика е ръководителят на вътрешния одит в търговското дружество по чл. 12, ал. 2, т. 6 от ЗВОПС да представи на звеното за вътрешен одит на съответния орган, упражняващ правата на собственост, освен своя годишен доклад и годишните доклади за дейността по вътрешен одит в търговските дружества по чл. 12, ал. 2, т. 7 (дъщерни дружества).

В ЗВОПС няма нормативно определен срок за изготвяне и представяне на годишния доклад за дейността по вътрешен одит в търговските дружества и държавните предприятия по чл. 12, ал. 6 от ЗВОПС, които не са задължени да изградят звено за вътрешен одит, но са изградили такова по решение на управителния им орган. В тази връзка препоръчваме ръководителят на вътрешния одит в тези дружества да представи своя годишен доклад в срок до 31 януари 2020 г. на звеното за вътрешен одит в органа, упражняващ правата на собственост, с оглед осигуряване на необходимото технологично време за преглед, анализ на информацията и включването й в обобщения годишен доклад за дейността по вътрешен одит.

 

                                                                                        Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


23.01.2020 г.