Информация за дейността на одитните комитети в публичния сектор

Уважаеми членове на одитни комитети,

Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (чл. 36, ал. 1), в срок до 1 февруари председателят на одитния комитет изготвя годишен доклад за дейността му през предходната година, който представя на ръководителя на организацията, на председателя на колективния орган за управление, ако има такъв, а за общините – на председателя на общинския съвет.

Докладът се предоставя на министъра на финансите от ръководителя на организацията в срок до 10 март.

Препоръчваме при изготвянето на годишните доклади за дейността на одитните комитети да бъде включено мнението на одитния комитет по следните въпроси:

 

 • По какви въпроси одитният комитет е предоставил увереност на ръководителя на организацията и/или на колективния орган за управление;

 • Въпросите, по които е била предоставена увереност, до каква степен са подпомогнали ръководителя на организацията и/или колективния орган за управление при вземането на решения;

 • Надеждността на процесите по финансово отчитане;

 • Ефективността на системите за вътрешен контрол;

 • Ефективността на процеса по управление на риска;

 • Ефективността на дейността по вътрешен одит – (структура, капацитет, планиране, изпълнение на одитните ангажименти, докладване);

 • Осъществено взаимодействие с външните одитори;

 • Дадени препоръки и резултатите от изпълнението на дадените препоръки;

 • Брой и периодичност на проведените заседания.

   

Като независим консултативен орган към ръководителя на организацията, одитният комитет е призван да бъде ефективен в своята дейност и разпознаваем в организацията.

Представянето на дейността на одитния комитет по гореизброените основни дейности следва да включва кратка аналитична част за резултатите и добавената стойност от дейността на комитета, които пряко са допринесли за подобряване на дейността на организацията (например запълнен капацитет на звеното за вътрешен одит, актуализирани възнаграждения на одиторите, подобрен процес по управление на риска, подобрения в системата на контрола, подобрения в процеса по финансово отчитане, насочване на дейността по вътрешен одит към рисковите за организацията дейности/процеси/структури).

Бихме желали да Ви уведомим, че сме в процес на изпълнение на проекта по Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 - 2020 г., създадена с Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г., за подпомагане процеса по създаване и функциониране на одитните комитети в публичния сектор в България. Дейностите по проекта се очаква да приключат към края на м. март 2020 г. Като краен резултат от изпълнението на проекта, ще бъдат систематизирани и изготвени образци на работни документи, посредством които ще се осигури унифициране на дейността на одитните комитети и повишаване на качеството на тяхната дейност. Текущо ще публикуваме информация за развитието на дейностите по проекта.

 

 

 

                                                                                                                                Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“
23.01.2020 г.