Трета регионална среща по проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“


Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Министерството на финансите е бенефициент по административен договор № BG05SFOP001-2.010-0001-СО1/02.11.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 г.

В периода 16-17 януари в гр. Велинград се проведе третата двудневна регионална среща. Информация за провеждането ще намерите в прикачения файл.

През 2020 г. предстои да се проведат 14 обучения, от които 6 ще бъдат в София, а останалите 8 в страната. Програмата за тях ще се публикува в края на месец февруари.

 


Проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор" се изпълнява по договор № BG05SFOP001-2.010-0001-C01/02.11.2018 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

http://www.eufunds.bg/

 

                                                                                                                     Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


21.01.2020 г.