Годишно докладване за дейността по вътрешен одит в публичния сектор за 2019 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Във връзка с прилагане на процедурата за годишно докладване на дейността по вътрешен одит, Ви уведомяваме, че актуализираният въпросник към годишния доклад за 2019 г. е публикуван в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО), в раздел: „Документи“/„Методология“ – Вътрешен одит.

С направените допълнения в Закона за вътрешния одит в публичния сектор, в сила от 13 август 2019 г., ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, изпращат годишния доклад за дейността по вътрешен одит на министъра на финансите само и единствено по електронен път – чрез модул „Годишно докладване“ в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит, в срок до 10 март 2020 г.

Второстепенните разпоредителите с бюджет, търговските дружества и държавните предприятия по чл. 12, ал. 2, т. 6-8 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, нямат задължение да докладват на министъра на финансите и съответно нямат достъп до модул „Годишно докладване“. Те попълват въпросника във формат Excel и изпращат годишните си доклади по реда, начина и в сроковете, регламентирани в чл. 40 от ЗВОПС.

За допълнителни въпроси и разяснения може да се обръщате към г-н Валентин Бонев – началник на отдел „Методология на контрола“ в дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерство на финансите, на тел. 02/9859 5254, г-жа Генка Христова – държавен експерт в отдел „Методология на контрола“ в дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерство на финансите, на тел. 02/9859 2352 или на груповия имейл на отдел „Методология на контрола“: [email protected].

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


16.12.2019 г.