Информация за изпълнението на проекта по Програмата за подкрепа на структурните реформи, свързан с изграждането и функционирането на одитни комитети в организациите от публичния сектор

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Бихме желали да Ви уведомим, че в хода на изпълнението на проекта по Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 - 2020 г., създадена с Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г., за подпомагане процеса по създаване и функциониране на одитните комитети в публичния сектор в България, в периода от 9 до 11 декември 2019 г. в Министерството на финансите беше осъществена втората и заключителна мисия от партньора по проекта ИПА – Ирландия.

В рамките на трите дни бяха проведени срещи и интервюта с административни ръководители на министерства и ръководители на вътрешния одит, в които към настоящия момент все още не са изградени одитни комитети.

Екипът на ИПА – Ирландия осъществи и работно посещение в община Кюстендил. По време на работното посещение беше проведена среща, на която присъстваха кметът на общината, заместник - кметът по икономика и финанси, ръководителят на вътрешния одит и вътрешният одитор. Екипът беше запознат със структурата и функциите на общината, управленските предизвикателства и спецификата на дейността по вътрешен одит. Дискутирана беше и ролята на одитния комитет и какви са евентуалните пречки за създаването му от обективен или субективен характер.

В резултат на проведените срещи и направените анализи на процеса по създаването на одитните комитети по време на двете мисии в София, в хода на изпълнението на проекта очакваме до м. март 2020 г. да бъдат финализирани дейностите по проекта и като резултат от изпълнението му да бъде предложена подходяща методология за работата на одитните комитети, съобразена със спецификата на дейността им.      

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ изказва благодарност на всички, които се отзоваха на поканата за среща с екипа на ИПА – Ирландия и дадоха своето експертно мнение по поставените въпроси, както и на община Кюстендил за перфектно организираното работно посещение и показания висок професионализъм.

И през 2020 г. ще продължим традицията за провеждане на срещи с членове на одитни комитети, като апелираме да бъде изградена и неформална мрежа за комуникация между членовете на одитните комитети.

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


12.12.2019 г.