Промени в Закона за вътрешния одит в публичния сектор


Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,


Уведомяваме Ви, че в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. са предвидени промени в Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).

С направените изменения и допълнения се въвеждат някои ограничителни условия за членовете на одитни комитети по чл. 18 от ЗВОПС. В състава им няма да могат да участват лицата по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (длъжностното лице, на което ръководителят на организацията е делегирал задължението да организира и/или да възлага обществени поръчки) и вътрешните одитори от съответните организации.

Също така, външните членове вече ще могат да участват само в един одитен комитет, а не както е до момента – в два. Лицата, които към настоящия момент са външни членове в два одитни комитета, трябва да подадат заявление за освобождаването им пред ръководителя на една от организациите, в чиито одитен комитет участват. Във връзка с тези законови промени, през 2020 г. ще се извърши актуализация и в Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (приета с ПМС № 24 от 26.01.2017 г., обн., ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.). До влизане в сила на промените препоръчваме при провеждане на процедура за избор на външни членове, същите да декларират, че не участват в друг одитен комитет.

Отменят се също така и разпоредбите, отнасящи се до задължението на ръководителя на организацията да осигури средства и условия за текущо професионално обучение и развитие на служителите от звеното за вътрешен одит, както и задължението на ръководителя на вътрешния одит и вътрешните одитори да участват в поне едно професионално обучение годишно.

Отменя се разпоредбата на действащия към настоящия момент чл. 19, ал. 4 от ЗВОПС, чрез която се поставят допълнителни изисквания при назначаването на вътрешни одитори, чийто сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ е придобит повече от три години преди назначаването им като вътрешни одитори и за този период те не са извършвали дейност в областта на вътрешния или външния одит, да са преминали професионални обучения и/или да са били лектори в областта на вътрешния одит, с обща продължителност не по-малко от 20 часа.

Обръщаме Ви внимание, че направените изменения и допълнения влизат в сила от 01.01.2020 год., като до тогава лицата, които са външни членове в два одитни комитета, следва да предприемат съответните действия за прекратяване участието си в един от тях. Вътрешните членове, на които ръководителят на организацията е делегирал задължението да организират и/или да възлагат обществени поръчки (напр. главен секретар), също следва да предприемат действия за прекратяване на участието си в тях. Съответните организации могат да изпратят покана до следващия класиран кандидат в предишната процедура или да проведат нова процедура, за да допълнят състава на одитния комитет. В този случай новоизбраният член довършва мандата на напусналия. При промяна на състава на одитния комитет, актът за определянето му следва да се съгласува по надлежния ред - в министерствата и Държавен фонд "Земеделие" съгласуването става от министъра на финансите, а в общините съгласуването е от общинския съвет.                                                                                                                      Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“
10.12.2019 г.