Втора регионална среща по проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в хода на напредъка по изпълнението на проект
№ BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“, на 05 и 06 декември 2019 г. в гр. София, в хотел „Метрополитън“, бул. „Цариградско шосе“ № 64 беше проведена втората двудневна регионална среща предвидена по проекта. На срещата бяха представени проучените добри практики, както и анализа на текущото състояние на финансовото управление и контрол в публичния сектор, в т.ч. и вътрешния одит. Беше проведена активна дискусия относно актуализирането на методологията за вътрешен контрол и вътрешен одит. 

На срещата присъстваха общо 74 участници, в т.ч. вътрешни одитори, финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от министерства и други първостепенни разпоредители от централна администрация.

Остава да се проведе още една двудневна регионална среща, на 16 и 17 януари 2020 г. в гр. Велинград, за вътрешни одитори, финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от общини.

Проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор" се изпълнява по договор № BG05SFOP001-2.010-0001-C01/02.11.2018 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

http://www.eufunds.bg/


 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

09.12.2019 г.