Годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор за 2019г.

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

 

Представяме на Вашето внимание утвърдения от министъра на финансите въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол и указания за годишното докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор. Във връзка със задължението на министъра на финансите ежегодно до 1 декември да ги утвърди и изпрати до ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, същите са изпратени до всички първостепенни разпоредители с бюджет за сведение и изпълнение.

С приетата с Постановление на Министерския съвет № 242 от 24 септември 2019 г. Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор се регламентира ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет да представят доклада и да попълват въпросника за самооценка само и единствено по електронен път – чрез модул „Годишно докладване“ в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (ИСФУКВО).

Разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, търговските дружества по чл. 2, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, държавните и общински предприятия към тях използват въпросника във формат Excel, публикуван в ИСФУКВО в раздел „Документи“/“Методология“ – Финансово управление и контрол.

За допълнителни въпроси и разяснения може да се обръщате към Валентин Бонев – началник на отдел „Методология на контрола“ в дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерство на финансите, на тел. 02/9859 5254, Генка Христова – държавен експерт в отдел „Методология на контрола“ в дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерство на финансите, на тел. 02/9859 2352 или на груповия имейл на отдел „Методология на контрола“: [email protected].

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

27.11.2019 г.