Първа регионална среща по проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в хода на напредъка по изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“, на 25 - 26 ноември, 2019 г. в гр. Банско, беше проведена първата двудневна регионална среща предвидена по проекта, която е и първата по рода си среща от такъв характер. На срещата бяха представени проучените добри практики, както и анализа на текущото състояние на финансовото управление и контрол в публичния сектор, в т.ч. и вътрешния одит. Беше проведена активна дискусия относно актуализирането на методологията за вътрешен контрол и вътрешния одит. 

На срещата присъстваха общо 69 участници, в т.ч. вътрешни одитори, финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от 25 общини.

Оставащите две двудневни регионални срещи ще се проведат по следния график:

• 5 - 6 декември, 2019 г. в гр. София, в хотел „Метрополитън“, бул. „Цариградско шосе“ № 64, за вътрешни одитори, финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от централната администрация;

• 16 - 17 януари, 2020 г. в гр. Велинград, за вътрешни одитори, финансови контрольори и лица на ръководни длъжности от общини.


Проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор" се изпълнява по договор № BG05SFOP001-2.010-0001-C01/02.11.2018 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
http://www.eufunds.bg/


 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

27.11.2019 г.