Указания за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на дейността по вътрешен одит за 2020 г.

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

 

В изпълнение на чл. 48, ал. 2, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), министърът на финансите утвърди Указания за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на дейността по вътрешен одит за 2020 г.

Тази година приоритетната област трябва да бъде взета предвид при годишното планиране на дейността по вътрешен одит само в общините с изградени звена за вътрешен одит, попадащи в обхвата на чл. 12 от ЗВОПС.

Докладите от изпълнените одитни ангажименти по приоритетната област, се изпращат на министъра на финансите в 10 дневен срок от окончателното им връчване на кмета на общината.

Указанията са публикувани в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит, раздел: Документи/Методология/Вътрешен одит.

 

                                                                                                       Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


27.11.2019 г.