Съобщение за приоритетни цели и области за одитиране от звената за вътрешен одит в общините при планиране на дейността по вътрешен одит за 2020 г.


Уважаеми колеги,

Във връзка с годишното планиране на одитната дейност, Ви уведомяваме, че за 2020 г. ще бъде определена приоритетна област за одитиране само за звената за вътрешен одит в общините с изградени звена за вътрешен одит.

Обхватът на проверките и насоки за изпълнение на одитния ангажимент, ще бъдат изпратени допълнително под формата на издадени от министъра на финансите Указания. Те ще бъдат публикувани в ИСФУКВО, раздел „Документи“ / „Методология“ / „Вътрешен одит“ във възможно най-кратък срок, за да могат да бъдат съобразени с годишното планиране за 2020 г.


С пожелание за спорна работа!

 

                                                                                                          Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


15.11.2019 г.