Провеждане на регионални срещи по проект „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Министерството на финансите е бенефициент по административен договор № BG05SFOP001-2.010-0001-СО1/02.11.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 г. Проектът е насочен към засилване и модернизиране на вътрешния контрол върху управлението и дейността на организациите от публичния сектор чрез повишаване на ефективността на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор и повишаване на качеството на вътрешния одит в публичния сектор. Целевите групи по проекта са вътрешните одитори в организациите от публичния сектор, финансовите контрольори, лицата на ръководни длъжности в публичния сектор, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите. При изпълнението на проекта е предвидено провеждането на три регионални срещи с лица на ръководни длъжности, вътрешни одитори и финансови контрольори.

Предвижда се първата регионална среща да се проведе в периода 25-26 ноември 2019 г. в гр. Банско. На срещата ще бъдат поканени за участие представители на общини, предимно от Западна България.

Подробна информация за провеждането на трите регионални срещи ще намерите в прикачения файл.

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

25.10.2019 г.