Проект на Въпросник за самооценка на вътрешния контрол

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

В резултат на задълбочен анализ на последните резултати от годишните доклади за състоянието на системите по финансово управление и контрол, както и в изпълнение на Стратегията за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018 – 2020 г. и новите Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ предлага на Вашето внимание принципно нов модел на самооценяване, във връзка с годишното докладване по финансово управление и контрол.

В тази връзка е разработен и нов проект на въпросник за самооценка на вътрешния контрол, който покрива основните критерии за добро финансово управление и ефективен вътрешен контрол в организациите от публичния сектор. Въпросникът за самооценка е базов, за да може да се прилага от всички задължени организации от публичния сектор.

Въпросникът ще бъде одобрен от министъра на финансите до първи декември 2019 г., в съответствие с чл. 7, ал. 1 от Наредбата за формата, съдържанието, реда и начина за представяне на информацията по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Във връзка с гореизложеното, в прикачен файл бихте могли да се запознаете с работен вариант на проекта, като може да изпращате евентуални конструктивни предложения по структурирането на въпросника на e-mail: [email protected].


С пожелание за ползотворна работа!

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

25.10.2019 г.