Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор


Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 76 от 27 септември 2019 г. е обнародвана Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, приета с ПМС № 242 от 24 септември 2019 г.

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

01.10.2019 г.