ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА С ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В МИНИСТЕРСТВАТА

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

В изпълнение на функциите си по координация и хармонизация на вътрешния одит и контрол в организациите от публичния сектор, на 25.09.2019 г. дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите организира провеждането на първата по рода си работна дискусионна среща с членове на одитни комитети в министерствата.

Срещата беше организирана като продължение на проведеното работно посещение от експертен екип на Института по публична администрация на Р.Ирландия, в хода на реализирането на проект по Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 - 2020 г. Целта на проекта е подпомагане на процеса по създаване и функциониране на одитните комитети в публичния сектор в България.

Срещата бе открита от г-н Стефан Белчев – директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, който приветства участниците и изрази увереност, че срещата ще бъде ползотворна и ще постави начало за създаването на трайни работни контакти между членовете на одитните комитети в министерствата. От страна на дирекцията присъстваха и г-н Валентин Бонев – началник отдел „Методология на контрола“, г-жа Жанета Иванова – главен експерт в отдел „Методология на контрола“ и администратор на одитния комитет на Министерството на финансите и г-н Благовест Русанов – главен експерт в отдел „Методология на контрола“.

На срещата присъстваха представители (вътрешни и външни членове) на одитните комитети от следните министерства:

 • Министерство на образованието и науката;
 • Министерство на труда и социалната политика;
 • Министерство на финансите;
 • Министерство на транспорта, информационните, технологии и съобщенията;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
 • Министерство на околната среда и водите;
 • Министерство на културата;
 • Министерство на икономиката;
 • Министерство на земеделието, храните и горите;
 • Министерство на здравеопазването;
 • Министерство на младежта и спорта;
 • Министерство на правосъдието.

Г-н Бонев маркира основните акценти в изпълнението на проект по Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 - 2020 г. за подпомагане процеса по създаване и функциониране на одитните комитети в публичния сектор в България. Проектът се осъществява съвместно с екип на Института по публична администрация на Р.Ирландия.

Срещата продължи с презентация, която представи на вниманието на участниците обобщени данни от получените в Министерството на финансите доклади за дейността на одитните комитети за 2018 г., както и информация за създадените към м. септември 2019 г. одитни комитети в министерствата. По време на презентацията оживено бяха дискутирани основните моменти от дейността на одитните комитети, като участниците използваха възможността да задават въпроси по различни аспекти, свързани с практиките на одитните комитети.

След приключването на дискусиите по презентацията, г-н Белчев закри срещата, като междувременно участниците изказаха пожелание за устойчивост на практиката с дискусионни работни срещи в такъв формат.  

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

26.09.2019 г.