Промяна в Закона за вътрешния одит в публичния сектор

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който са направени промени в Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

С промените се въвежда задължение на ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет да докладват на министъра на финансите само по електронен път – чрез модул „Годишно докладване“ в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит.

С пожелание за ползотворна работа!

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


13.08.2019 г.