Информация за изпълнението на проекта по Програмата за подкрепа на структурните реформи, свързан с изграждането и функционирането на одитни комитети в организациите от публичния сектор

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Бихме желали да Ви уведомим, че в хода на изпълнението на проекта по Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 - 2020 г., създадена с Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г., за подпомагане процеса по създаване и функциониране на одитните комитети в публичния сектор в България, в периода от 23 до 25 юли 2019 г. в Министерството на финансите, беше осъществена първата мисия от партньора по проекта ИПА – Ирландия.

В рамките на мисията бяха проведени срещи и интервюта с главни секретари на министерства, представители на одитни комитети, ръководители на вътрешния одит в организации с изградени одитни комитети, както и ръководители на вътрешния одит в организации, в които към настоящия момент все още не са изградени одитни комитети.

В резултат на проведените срещи и направените анализи на процеса по създаването на одитните комитети, на този етап могат да бъдат направени следните първоначални обобщени изводи и препоръки:

  • Да се популяризира активно сред ръководителите на организациите ролята и ползата от създаването на одитния комитет;
  • Нормативната рамка за дейността на одитните комитети, следва да се надгражда и адаптира;
  • Одитните комитети при своята работа да прилагат и разширяват добрите практики;
  • Да бъдат изготвени подробни насоки относно създаването и функционирането на одитните комитети;
  • Да бъдат организирани тематични обучения за членове на одитните комитети;
  • Да бъде създадена мрежа за връзка между председателите на одитните комитети;

Предвижда се следващата мисия да се проведе през месец ноември 2019 г., като по време на провеждането й ще бъде организирана среща с по-голям брой представители на организации с и без изградени одитни комитети. На срещата ще можете да получите информация от представителите от Ирландия, като съответно ще можете да задавате въпроси, свързани с функционирането на одитните комитети.

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ изказва благодарност на всички, които се отзоваха на поканата за среща с екипа на ИПА – Ирландия и дадоха своето експертно мнение по поставените въпроси.

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

26.07.2019 г.