Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор


Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 7, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, със Заповед № ЗМФ-601 от 09.07.2019 г. на министъра на финансите са утвърдени новите Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор. Те имат за цел да подпомогнат ръководителите от публичния сектор в управленските процеси и да акцентират върху проблемите, които съществуват в практиката.

Надяваме се, че Указанията ще подпомогнат работата Ви и ще допринесат за усъвършенстването на вътрешния контрол и оптималното прилагане на управленската отговорност в организациите от публичния сектор.

С пожелание за ползотворна работа!

 

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“


09.07.2019 г.