НАРЕДБА за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“

 

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 47 от 14 юни 2019 г. е обнародвана НАРЕДБА № Н-9 от 10.06.2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“.


Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ 

20.06.2019 г.