Информация за проект, свързан с подпомагане процеса по създаване и функциониране на одитните комитети в публичния сектор в България

 

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнението на стратегическа цел № 2 „Повишаване и стабилизиране качеството на вътрешния одит в организациите от публичния сектор“ на Стратегията за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2018 - 2020 г., дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите разработи проект по Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 - 2020 г., създадена с Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г.

Проектът е одобрен от Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия и ще бъде реализиран през периода 2019 - 2020 г. от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“. Чрез проекта се цели засилено подпомагане процеса по създаване и функциониране на одитните комитети в публичния сектор в България.

За партньор по проекта е избран Института по публична администрация на Ирландия. Като държава-членка на ЕС, Ирландия притежава разработена и функционираща система от одитни комитети в организациите от публичния сектор и много добър опит в областта.

В хода на изпълнение на проекта, предстои провеждането на първата мисия в България на екипа за изпълнение на проекта от страна на Института по публична администрация на Ирландия. Работното посещение ще се проведе в периода от 23 до 25 юли 2019 г. в Министерство на финансите, като целта му е получаване от страна на екипа по проекта на информация за съществуващия модел на функциониране на одитните комитети в публичния сектор в България. В рамките на мисията ще бъдат проведени срещи и интервюта с главни секретари на министерства, представители на одитни комитети, ръководители на вътрешния одит в организации с изградени одитни комитети, както и ръководители на вътрешния одит в организации, в които към настоящия момент не са изградени одитни комитети.

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

 

18.06.2019 г.