Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България – 2018 година

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми колеги,

В раздел „Документи“, секция „Методология“/„Финансово управление и контрол“ е публикуван Консолидираният годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за периода 1 януари - 31 декември 2018 г. Докладът е приет с РМС № 323 от 06 юни 2019 г.

Бихме искали да обърнем внимание на някои нови моменти относно предстоящето докладване през следващата отчетна година. С цел осигуряване на по-широка публичност и прозрачност на системите за вътрешен контрол, с извършените през 2019 г. промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) се разшири кръга на организации от публичния сектор, които са длъжни да докладват поне веднъж годишно за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол - търговските дружества и държавните предприятия.

За отчетната 2019 г. попълването на въпросника и изпращането на годишния доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол (СФУК) предвиждаме да става само по елекронен път чрез модул „Годишно докладване“ към Информационната система за финансово управление и контрол (ИСФУКВО). За отчетната 2018 г. 185 организации от общо 312 докладвали са представили по електронен път годишните си доклади за състоянието на СФУК и 88 организации от общо 137 докладвали са представили по електронен път годишните си доклади за дейността по вътрешен одит. В сравнение с предходната година е налице нарастване на организациите, които успешно представят необходимата информация по електронен пък, което ни дава увереност, че и в бъдеще няма да има сериозни затруднения.

В тази връзка ще бъдат извършени необходимите промени в Наредбата по чл. 8 от ЗФУКПС относно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол.

За отчетната 2019 г. на базата на задълбочен анализ на процеса по докладване за състоянието на СФУК и за дейността по вътрешен одит, с цел оптимизиране на процеса и събиране на адекватна информация, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ смята концептуално да актуализира методите за самооценка на състоянието на СФУК, в т.ч. и дейността по вътрешен одит. В тази връзка очакваме и Ваши конкретни и конструктивни идеи и предложения. 

 

Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

07.06.2019 г.