ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ "ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР" И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ

                                                         О Б Я В Л Е Н И Е

 

за плащане на такса за издаване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор” от лицата, успешно издържали изпита по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, проведен на 18 май 2019 г. и получаване на сертификат

 

На основание чл. 53, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), чл. 51, ал. 1 от Наредба Н-7 от 4.10.2017 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ и чл. 40, ал. 2 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, лицата, успешно издържали изпита, проведен на 18.05.2019 г., следва да заплатят такса в размер на 3.00 /три/ лева за издаване на сертификат.

В тази връзка уведомяваме всички лица, успешно издържали изпита за придобиване на сертификат “вътрешен одитор в публичния сектор“, за следното:

Сертификатите могат да се получават лично или чрез упълномощено лице в периода от 10.06.2019 г. до 28.06.2019 г., между 14.00 и 16.00 ч. в приемната на Министерството на финансите, след представяне на документ за самоличност (пълномощно) и документ за платена държавна такса.

Начин на плащане: в брой в касата на Министерство на финансите - стая 16, всеки работен ден от 10.06.2019 г. от 14.00 до 16.00 часа или по банков път по посочената по-долу сметка:

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN: BG35 BNBG 9661 3000 1484 01

BIC КОД: BNBGBGSD 

 

На платежния документ трябва да се посочи:

- основание за плащане на таксата - за издаване на сертификат “вътрешен одитор в публичния сектор“;

- трите имена на получателя на сертификата.

За справки: тел. 9859 2351, 9859 2352 и 9859 5255 – дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит”.

Извън посочения срок, сертификатите могат да се получават след предварително обаждане на тел. 02 9859 2351. 

 

                                                                                              Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

 

06.06.2019 г.