Прилагане изискването на чл. 19, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка със зачестили запитвания относно измененията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) от м. февруари 2019 г., свързани с поставянето на допълнителни изисквания при назначаване на вътрешни одитори в организациите от публичния сектор, изразяваме следното становище:

Съгласно новата ал. 4 на чл. 19 от ЗВОПС, в случай че сертификатът "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите, е придобит повече от три години преди назначаването на длъжност вътрешен одитор или ръководител на вътрешния одит и лицата не са извършвали дейност в областта на вътрешния или външния одит повече от три години преди назначаването им, същите трябва през последните две години преди назначаването да са преминали професионални обучения и/или да са били лектори в областта на вътрешния одит, с обща продължителност не по-малко от 20 часа.

Законът не поставя допълнителни изисквания по отношение на организациите, които провеждат професионалните обучения. Единственото изискване е обученията да са на тема в областта на вътрешния одит и общата им продължителност да е не по-малко от 20 часа. Такива обучения се провеждат в Института по публична администрация към Министерски съвет, Школата по публични финанси към Министерство на финансите, Института на вътрешните одитори в България.

Обръщаме внимание, че разпоредбата е приложима за всички лица, които занапред желаят да практикуват професията вътрешен одитор и отговарят на изискванията по чл. 19, ал. 2 от ЗВОПС, т.е. разпоредбата се отнася и за притежателите на сертификати, издадени преди влизане в сила на новата горепосочена разпоредба.

Органите по назначаване следва да се съобразяват с допълнителното изискване и съответно да изискват документите, удостоверяващи участие в обученията. Даването на съгласие от министъра на финансите в съответствие с чл. 21, ал. 5 от ЗВОПС при назначаване на вътрешни одитори не е основание за възникване на служебни/трудови правоотношения.

Оставаме на разположение за допълнителни коментари и уточнения на следния групов имейл адрес на отдел „Методология на контрола“ в дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“: [email protected]

 

 

                                                Дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

 

02.04.2019 г.