СПИСЪК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”

 

 

 

 

 

СПИСЪК 

НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ „ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”

 

Източници в областта на вътрешния одит

 

 

1.      Закон за вътрешния одит в публичния сектор (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019г.);

2.      Международни Стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, съгласно §1, т. 8 от Допълнителната разпоредба на Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

3.    Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност;

4.    Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор;

5.    Наръчник за вътрешен одит:

         •         Том І – Управление на дейността по вътрешен одит;

         Том ІІ – Одитен ангажимент;

         Том ІІІ – Одитни техники и инструменти.

 

Източници в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор

         1. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г.);

         2. Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

         3. Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България 2018 г. - 2020 г. (приета с РМС № 683 от 8.11.2017 г.);

         4. Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол;

         5. Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор;

         6. Указания за осъществяване на предварителен контрол.

 

Други източници

        1. Закон за администрацията;

        2. Закон за държавната финансова инспекция;

        3. Закон за държавния служител;

        4. Закон за местното самоуправление и местната администрация;

        5. Закон за обществените поръчки;

        6. Закон за публичните финанси;

        7. Закон за Сметната палата;

        8. Закон за счетоводството;

        9. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

        10. Търговски закон – Глава девета „Търговец - публично предприятие“;

        11. Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала;

        12. Наредба Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.).

   

   

 

18.03.2019 г.