О Б Я В Л Е Н И Е за датата на провеждане на изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ през 2019 г. и условията за подаване на документи за кандидатстване

О Б Я В Л Е Н И Е

за датата на провеждане на изпит за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ през 2019 г. и условията за подаване на документи за кандидатстване

Министерството на финансите, на основание Наредба № Н-7 от 4.10.2017 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ на министъра на финансите (Наредба № Н-7 от 4.10.2017 г.), обявява дата за провеждане на изпит за 2019 г. и условията за подаване на документи за кандидатстване, както следва:

Изпитът ще се проведе на 18 май 2019 г. (събота).

Начинът на провеждане на изпита е решаване на тест в електронен вариант чрез информационна система за провеждане на изпити.

Информация за процедурата за провеждане на изпита се съдържа в Наредба № Н-7 от 4.10.2017 г.

Мястото на провеждане на изпита (точен адрес, № на зала и др.) ще се обяви на общодостъпно място в сградата на Министерството на финансите, на интернет страницата на министерството (път за достъп: http://www.minfin.bg/bg/1374 Начало >ИСФУКВО >Сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ >Изпитна сесия месец май 2019 г.) и в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (път за достъп: Сертифициране на ВО > Актуална информация) до 10 май 2019 г. (петък).

За участие в изпита е необходимо кандидатите да подадат следните документи:

·    Заявление за участие по образец, подписано от кандидата. Образецът на заявлението за кандидатстване (приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-7 от 4.10.2017 г., обн., ДВ, бр. 83 от 17.10.2017 г.) е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите (път за достъп: http://www.minfin.bg/bg/1374 Начало >ИСФУКВО >Сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ >Изпитна сесия месец май 2019 г.) и в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (път за достъп: Сертифициране на ВО > Актуална информация).

·    Документ за платена държавна такса по чл. 53, ал. 2 от ЗВОПС за явяване на изпит, в случаите, когато таксата не е платена в касата на Министерството на финансите. В този документ трябва да е изписано „такса по чл. 53, ал. 2 от ЗВОПС за явяване на изпит“. Размерът на таксата е 40 (четиридесет) лева, съгласно чл. 40, ал. 1 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси. Сумата за държавната такса за явяване на изпит може да се внесе в брой в касата на Министерството на финансите (стая 16) между 14.00 и 16.00 часа или по банков път по посочената по-долу сметка:

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ГР. СОФИЯ,

УЛ. „Г.С. РАКОВСКИ“ № 102

EИК: 000695406

МОЛ: ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN: BG35 BNBG 9661 3000 1484 01

BIC КОД: BNBGBGSD

Лица с увреждания, които не могат самостоятелно да попълват отговорите от теста, освен горепосочените документи, подават и следните допълнителни документи:

·    Молба със свободен текст за определяне на лице, което да ги подпомага;

·    Копие от документ, удостоверяващ съответното увреждане.

Документите за участие в изпита се подават в Министерството на финансите, на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 102.

Документите могат да се подават по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или на горепосочения адрес, в „Приемна” на партера (входа откъм ул. „Г. Бенковски”), всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документите: най-късно до 18 април 2019 г. (четвъртък) – важи датата на пощенското клеймо.

Списъкът на допуснатите кандидати ще бъде обявен на общодостъпно място в сградата на Министерството на финансите и на интернет страницата на министерството (път за достъп: http://www.minfin.bg/bg/1374 Начало >ИСФУКВО >Сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ >Изпитна сесия месец май 2019 г.) и в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (път за достъп: Сертифициране на ВО > Актуална информация) до 2 май 2019 г. (четвъртък).

Списъкът на информационните източници за подготовка за изпита е обявен на общодостъпно място в сградата на Министерството на финансите (на таблото за обяви на входовете откъм ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Г. Бенковски”) и на интернет страницата на министерството (път за достъп: http://www.minfin.bg/bg/1374 Начало >ИСФУКВО >Сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ >Изпитна сесия месец май 2019 г.) и в Информационната система за финансово управление и контрол и вътрешен одит (път за достъп: Сертифициране на ВО > Актуална информация).

За справки: тел. 02 9859 2352 и 02 9859 2351 – дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит”.

18.03.2019 г.